Boot-Check

Waterweegbree 217
4823 NE Breda

TEL: +31 (0)76 - 532 01 05
GSM: +31 (0)6 - 3950653

info@boot-check.nl

Waarom Boot-Check?

 • Erkend & gelicentieerd
 • Verzekeringsgeldige rapportages
 • Onafhankelijk en professioneel

EMCI Gecertificeerd

Algemene voorwaarden Boot-Check

Boot-Check gegevens
BTW nummer: NL149291024B01
KVK nummer: 55778941
Bankrekening nummer:  NL57 SNSB 0935 0484 80

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boot-Check (hierna te noemen: leverancier) en de opdrachtgever, waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door een gerechtelijk vonnis vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Onder deze algemene voorwaarden worden mede begrepen nieuwe versies daarvan, zoals deze aan opdrachtgever ter kennis zullen worden gebracht.

 

Artikel 2 Definities

 1. De expertise: een onderzoek naar de technische en/of constructieve staat van het vaartuig en de daarbij behorende onderdelen en uitrustingsstukken.
 2. De deelexpertise: een onderzoek naar de technische en/of constructieve staat van in de opdracht genoemde specifieke onderdelen van het vaartuig.
 3. De opdracht: de conditiekeuring, deelonderzoek, taxatie, advies, e.d. welke Boot-Check voor opdrachtgever verricht.
 4. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
 5. De expert: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, zijnde J.J.Weijermans, handelend in de naam van Boot-Check, wiens werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderzoek naar de (technische) staat waarin een vaartuig of een object zich tijdens zijn onderzoek bevindt.
 6. Het eindrapport: de schriftelijke vastlegging van de bevindingen van de expert naar aanleiding van zijn, in opdracht van de opdrachtgever, uitgevoerde onderzoek.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Boot-Check is een eenmanszaak, ingeschreven bij KVK te Breda onder nummer 55778941.
 2. Met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of van een derde zijn op overeenkomsten tussen gebruiken en opdrachtgever uitsluitend de algemene voorwaarden van gebruiker van toepassing.

 

Artikel 4 Buiten werking stellen van 7:404, 7:407 lid 2

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Boot-Check ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5 Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet of kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij er expliciet iets anders staat aangegeven.

 

Artikel 6 De overeenkomst

 1. Tenzij anders is overeengekomen beperkt de expertise zich tot de plaatsen en delen van het vaartuig die redelijkerwijze toegankelijk zijn en tot de onderdelen en uitrustingsstukken van het vaartuig die tijdens de expertise aanwezig zijn. Tegen een aanvullende vergoeding kan de expertise, indien gewenst, worden uitgebreid met een destructief onderzoek en/of proefvaart.
 2. De opdracht en alle aanvullende overeenkomsten daarop, dienen, schriftelijk te worden aangegaan. Mondelinge wijzigingen en/of aanvullingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De expert heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk dan wel de werkopdracht of voortvloeien uit onderbrekingen in zijn werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van niet aan de expert toe te rekenen oorzaken. Deze kosten zal de expert deze direct melden aan zijn opdrachtgever en dit schriftelijk bevestigen.
 4. Indien en voor zover de expert dat noodzakelijk acht voor een deugdelijke uitvoering van het onderzoek, kan hij zich door een of meer deskundigen laten bijstaan.
 5. De deskundigen zullen door de expert, slechts na overleg en met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, worden aangewezen. De kosten van de deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Indien deskundigen worden aangewezen, dient de expert er voor zorg te dragen dat deze deskundigen de geheimhoudingsplicht in acht te nemen.
 7. De kosten om het vaartuig op de wal te zetten zijn voor de opdrachtgever.
 8. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden iedere (rechts)persoon verstaan die met Boot-Check een overeenkomst heeft afgesloten.
 9. Keuringen van motoren en voortstuwingsinstallaties omvatten geen inwendige inspecties.
 10. Motoren en voortstuwingsinstallaties worden niet (gedeeltelijk) gedemonteerd.
 11. Tegen een aanvullend honorarium kan het onderzoek desgewenst worden uitgebreid met een destructief onderzoek.

 

Artikel 7 Verplichten Boot-Check

 1. Leveracier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

Artikel 8 Gegevensverstrekking

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan leverancier zijn verstrekt, heeft leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan leverancier ter beschikking heeft gesteld. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat leverancier is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 9 Het eindrapport

 1. De expert zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen, nauwkeurig, integer en volgens de regels van goed vakmanschap, uitvoeren.
 2. De expert doet uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van zijn expertise aan de opdrachtgever verslag van zijn bevindingen in de vorm van een digitaal eindrapport. Het verslag van de expert vermeldt tevens het doel van de expertise. Tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever zal de expert geen gegevens aan derden verstrekken.
 3. De expert bewaart de gegevens die op de opdracht betrekking hebben, naar zijn oordeel, op een door hem te bepalen wijze, gedurende een periode van één jaar vanaf de dag waarop het (eind)rapport aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

 

Artikel 10 Opschorting & ontbinding

 1. De opdrachtgever is tot 48 uur voor de te verrichten expertise ten allen tijde bevoegd om de overeenkomst op te zeggen onder vergoeding van de kosten die de expert tot dan toe heeft gemaakt. Bij opzegging binnen 48 uur voor de te verrichten expertise is Boot-Check gerechtigd 50 procent van het verschuldigd tarief in rekening te brengen.
 2. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 3. Indien één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 11 Commerciële doeleinden

 1. Boot-Check kan, in overleg met- en met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, gebruik maken van door de expert gemaakte foto’s en video’s van de expertise voor commerciële doeleinden. De identiteit van de opdrachtgever blijft ten aller tijde onherkenbaar.
 2. Lid 1 is niet van toepassing op het gebruik van de tijdens de opdracht gemaakte foto’s voor informatieve en commerciële doeleinden van algemene aard, waarbij de identiteit van de opdrachtgever of het object niet herkenbaar is.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien en voor zover Boot-Check haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van overmacht, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, verkeersfiles, defecten aan machines, apparatuur of installaties, ziekte of ongeval van de ingeschakelde expert of de onbereikbaarheid van het pleziervaartuig.

 

Artikel 13 Aansprakelijk

 1. Boot-Check kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
  a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
  b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 2. Boot-Check is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 3. Boot-Check aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van gebruiker in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 4. Indien Boot-Check aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van haar beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
  betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Boot-Check is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Boot-Check of haar ondergeschikten.
 6. De uitkomst van huiddiktemetingen is een indicatie van de materiaaldikte, maar geeft geen garantie dat er op andere plaatsen geen afwijkende materiaaldikte aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld ter plaatse van (beton)ballast, spanten aan de binnenzijde, standpijpen, schroefaskokers, hennegatskokers, koelbuizen, scheggen en (doos)kielen.
  Problemen in en/ of onder het toegepast verfsysteem en plamuurlagen van het onderwaterschip, roerblad(en) en scheg(gen), alsmede problemen in en / of onder het aanwezige laminaat, kunnen alleen na destructief onderzoek worden vastgesteld. Dit destructief onderzoek valt niet onder deze standaard keuring.
  Er kan dan ook nooit uitgesloten worden dat in een later stadium blijkt dat er toch reparaties aan de huid moeten worden uitgevoerd.
  Alle aansprakelijkheid op bovenstaande is hierbij uitgesloten.
 7. Boot-Check is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de opdracht ontstaat.
  Het vaartuig of object behoort op de dag van de keuring voldoende verzekerd te zijn.
  Ook voor schade die wordt veroorzaakt door derden zoals bij hijs-, opbok- en of transportwerkzaamheden is Boot-Check niet aansprakelijk.

 

Artikel 14 Betaling

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of verrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, stuurt Boot-Check een ingebrekestelling in de zin van een herinneringsnota. Indien deze herinneringsnota niet op tijd wordt betaald, heeft Boot-Check het recht de
  wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening.
 3. Bij opdrachten boven € 1000,- en buitenlandse inspectieopdrachten dient er voorafgaande aan de inspectiedag één derde van de factuur aan ons overgemaakt te zijn.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht & geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen gebruiker en opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.